Bernd Zimmer | Woodcut | Alles fleißt, 2014 | 28,0 x 17.5 cm | 50 Exemplare | WVZ 661
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht 1, 2014/15 | 28,0 x 17,5 cm | 9 Exemplare | WVZ 662
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht 2, 2014/15 | 28,0 x 17,5 cm | 9 Exemplare | WVZ 663
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht 3, 2014/15 | 28,0 x 17,5 cm | 9 Exemplare | WVZ 664
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht 4, 2014/15 | 28,0 x 17,5 cm | 9 Exemplare | WVZ 665
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht 5, 2014/15 | 28,0 x 17,5 cm | 9 Exemplare | WVZ 666
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht 6, 2014/15 | 28,0 x 17,5 cm | 9 Exemplare | WVZ 667
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht 7, 2014/15 | 28,0 x 17,5 cm | 9 Exemplare | WVZ 668
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht 8, 2014/15 | 28,0 x 17,5 cm | 9 Exemplare | WVZ 669
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht 9, 2014/15 | 28,0 x 17,5 cm | 9 Exemplare | WVZ 670
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht I, 2014/15 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 703.1
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht I, 2014/15 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 703.2
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht I, 2014/15 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 703.3
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht I, 2014/15 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 703.4
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht I, 2014/15 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 703.5
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht I, 2014/15 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 703.6
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht I, 2014/15 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 703.7
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht I, 2014/15 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 703.8
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht II, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 704.1
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht II, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 704.2
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht II, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 704.3
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht II, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 704.4
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht II, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 704.5
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht II, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 704.6
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht III, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 705.1
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht III, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 705.2
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht III, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 705.3
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht III, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 705.4
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht III, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 705.5
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht III, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 705.6
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht III, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 705.7
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht III, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 705.8
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht III, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 705.9
Bernd Zimmer | Woodcut | Tinzenhorn 1, 2015 | 76 x 54 cm | Unikat | WVZ 706.5
Bernd Zimmer | Woodcut | Tinzenhorn 1, 2015 | 76 x 54 cm | Unikat | WVZ 706.6
Bernd Zimmer | Woodcut | Tinzenhorn 1, 2015 | 76 x 54 cm | Unikat | WVZ 706.11
Bernd Zimmer | Woodcut | Tinzenhorn 2, 2015 | 76 x 54 cm | Unikat | WVZ 707.4
Bernd Zimmer | Woodcut | Tinzenhorn 2, 2015 | 76 x 54 cm | Unikat | WVZ 707.6
Bernd Zimmer | Woodcut | Tinzenhorn II, 2015 | 77 x 57 cm | 50 Exemplare| WVZ 709
Bernd Zimmer | Woodcut | Tinzenhorn 2, 2015 | 76 x 54 cm | Unikat | WVZ 707.10
Bernd Zimmer | Woodcut | Tinzenhorn I, 2015 | 57 x 77 cm | 50 Exemplare | WVZ 708
Bernd Zimmer | Woodcut | Tinzenhorn II, 2015 | 77 x 57 cm | 50 Exemplare| WVZ 709
Bernd Zimmer | Woodcut | Tinzenhorn, 2015 | 36 x 36 cm | 8 Exemplare | WVZ 710.1
Bernd Zimmer | Woodcut | Tinzenhorn, 2015 | 36 x 36 cm | 8 Exemplare| WVZ 710.2
 
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht IV, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 711.1
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht IV, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 711.2
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht IV, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 711.3
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht IV, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 711.4
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht IV, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 711.5
 
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht V, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 712.1
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht V, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 712.2
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht V, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 712.3
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht V, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 712.4
Bernd Zimmer | Woodcut | Schwimmendes Licht V, 2015 | 100 x 70 cm | Unikat | WVZ 712.5
 
Bernd Zimmer | Woodcut | Baum. Licht, 2015 | 140 x 100 cm | Unikat | WVZ 713.1
Bernd Zimmer | Woodcut | Baum. Licht, 2015 | 140 x 100 cm | Unikat | WVZ 713.2
Bernd Zimmer | Woodcut | Baum. Licht, 2015 | 140 x 100 cm | Unikat | WVZ 713.3
Bernd Zimmer | Woodcut | Baum. Licht, 2015 | 140 x 100 cm | 8 Exemplare | WVZ 713.4
 
 
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 55,0 x 39,0 x 2,5 cm | 30 Exemplare | WVZ 714
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 715
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 716
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 717
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 718
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 719
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 720
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 721
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 722
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 723
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 724
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 725
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 726
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 727
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 728
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 729
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 730
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 731
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 732
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 733
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 734
Bernd Zimmer | Woodcut | Wassermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 735
Bernd Zimmer | Woodcut | assermusik, 2015 | 54 x 76 cm | 8 Exemplare | WVZ 736
 
Bernd Zimmer | Woodcut | Flucht I, 2015 | 190,0 x 360,0 cm | Unikat | WVZ 737
Bernd Zimmer | Woodcut | Flucht II, 2015 | 190,0 x 360,0 cm | Unikat | WVZ 738
Bernd Zimmer | Woodcut | Flucht III, 2015 | 190,0 x 360,0 cm | Unikat | WVZ 739
Bernd Zimmer | Woodcut | Flucht IV, 2015 | 190,0 x 360,0 cm | Unikat | WVZ 740
 
 
Bernd Zimmer | Woodcut | Tür zum Fluss 1. I, 2015 | 210,0 x 85,5 cm | Unikat | WVZ 741
Bernd Zimmer | Woodcut | Tür zum Fluss 1. II, 2015 | 210,0 x 85,5 cm | Unikat | WVZ 742
Bernd Zimmer | Woodcut | Tür zum Fluss 1. III, 2015 | 210,0 x 85,5 cm | Unikat | WVZ 743
Bernd Zimmer | Woodcut | Tür zum Fluss 1. IV, 2015 | 210,0 x 85,5 cm | Unikat | WVZ 744
Bernd Zimmer | Woodcut | Tür zum Fluss 1. V, 2015 | 210,0 x 85,5 cm | Unikat | WVZ 745
Bernd Zimmer | Woodcut | Tür zum Fluss 2. I, 2015 | 210,0 x 85,5 cm | Unikat | WVZ 746